BIOCELULOZOWA MASKA

50,00  z VAT

BIOCELULOZOWA MASKA

Biocelulozowa maska z naturalnym śluzem ślimaka i kwasem hialuronowym.
Działanie przeciwzmarszczkowe.
Intenstywna regeneracja i nawilżenie.

BIOCELULOZOWA MASKA

Opis

BIOCELULOZOWA MASKA

Ponad 98% filtratu naturalnego śluzu ślimaka.
Badania kliniczne.

Bio­ce­lu­lo­zo­wą maskę z na­tu­ral­nym ślu­zem śli­ma­ka i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym stwo­rzy­li­śmy w od­po­wie­dzi na po­trze­bę re­ge­ne­ra­cji i głę­bo­kie­go na­wil­że­nia skóry oraz pie­lę­gna­cji po za­bie­gach ko­sme­tycz­nych. Za­war­te w ślu­zie na­tu­ral­ne skład­ni­ki (m.?in. alan­to­ina, kwas gli­ko­lo­wy, ko­la­gen, ela­sty­na) po­mo­gą skó­rze w po­wro­cie do pra­wi­dło­we­go wy­glą­du po róż­ne­go ro­dza­ju po­draż­nie­niach czy prze­bar­wie­niach.
Prze­ni­ka­nie skład­ni­ków ak­tyw­nych do głęb­szych warstw skóry za­pew­ni naj­wyż­szej ja­ko­ści bio­ce­lu­lo­za, która jest cał­ko­wi­cie na­tu­ral­nym ma­te­ria­łem. Po­wsta­je dzię­ki opa­ten­to­wa­nym pro­ce­som bio­tech­no­lo­gicz­nym przy udzia­le od­po­wied­nich szcze­pów bak­te­rii. Jej na­now­łók­na two­rzą ela­stycz­ną i wy­trzy­ma­łą trój­wy­mia­ro­wą sieć, po­zwa­la­ją­cą ide­al­nie przy­le­gać do skóry twa­rzy. Dzię­ki czemu skład­ni­ki na­tu­ral­ne bar­dzo sku­tecz­nie na nią od­dzia­łu­ją, co prze­kła­da się na in­ten­syw­ny i od­czu­wal­ny wzrost po­zio­mu re­ge­ne­ra­cji i na­wil­że­nia.

Biocelulozowa maska z naturalnym śluzem ślimaka i kwasem hialuronowym przeznaczona jest do każdego rodzaju cery, również problematycznej. Daje ukojenie i przyjemny efekt chłodzenia. Łagodzi zaczerwienienia. Napina i ujedrnia skórę.

Sposób użycia:
Przed nałożeniem maski oczyścić twarz, następnie ściągnąć jedną z warstw ochronnych, a następnie ściśle dopasować do twarzy. Zdjąć drugą warstwę ochronną maski. Po 20-40 mintutach usunąć maskę z twarzy. Przy skórze wymagającej intensywnego nawiżenia może dojść do całkowitego wyschnięcia maski, spowodowanego aktywnym oddawaniem substancji w niej zawartych do skóry. Po wyschnięciu maskę należy nawiżyć wodą i ściągnąć ze skóry.

Skład:
Snail Se­cre­tion Fil­tra­te, So­dium Hy­alu­ro­na­te, Phe­no­xy­etha­nol, Ethyl­he­xyl­gly­ce­ri­ne.

 

BIOCELULOZOWA MASKA